Privacybeleid

South West Grid for Learning Trust Ltd (waarnaar wordt verwezen als ‘SWGfL, ‘SWG’, ‘de Grid’, ‘Onze’, ‘Wij’ en ‘Ons’) exploiteert StopNCII.org (website) en is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Deze privacyverklaring (samen met onze algemene voorwaarden (op swgfl.org.uk/terms) en alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen) verklaart de grondbeginselen waarop alle persoonsgegevens die wij van jij verzamelen, of die jij aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te begrijpen wat onze opvattingen en praktijken zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij daarmee zullen omgaan.

SWGfL is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling en een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep, met inbegrip van eventuele dochter- of houdstermaatschappijen in de zin van artikel 1159 van de UK Companies Act 2006, indien dergelijke dochter- of houdstermaatschappijen bestaan.

 

SWGfL Information

South West Grid for Learning Trust Ltd: Belvedere House, Woodwater Park, Pynes Hill, Exeter, EX2 5WS. Een liefdadigheidsinstelling geregistreerd in Engeland en Wales. Bedrijfsnummer: 5589479, Liefdadigheidsnummer: (Engeland en Wales) 1120354 (Schotland) SC051351, VAT-nummer: GB 880 861 888.

 

Algemeen

 1. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen in het kader van uw gebruik van www.StopNCII.org. Wanneer jij de website bezoekt, verzamelen wij beperkte persoonsgegevens en verwerken wij niet meer persoonsgegevens dan nodig is.
 2. Voor de toepassing van de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer jij:
  1. toegang had tot onze website; en/of
  2. gebruik hebt gemaakt van onze dienstverlening via onze website;
 3. Wij kunnen bedrijven en/of personen van derden in dienst nemen om bepaalde functies namens ons uit te voeren. Voor zover zij toegang tot persoonsgegevens nodig hebben (en wanneer wij niet in staat zijn het gewenste resultaat te bereiken door hen deze gegevens op een geanonimiseerde manier te verstrekken), zullen wij uw persoonsgegevens alleen bekendmaken wanneer:
  1. de derde partij ermee instemt deze alleen te gebruiken voor de overeengekomen functie(s) en niet voor andere doeleinden; en
  2. de derde partij ermee instemt de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en zoals toegestaan door de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Ons gebruik van uw persoonsgegevens

 1. Door onze website te gebruiken, stemt jij ermee in dat wij uw persoonsgegevens verwerken, waaronder:
  1. uw emailadres;
  2. verklaring dat jij jonger of ouder dan 18 jaar bent; en
  3. uw IP-adres
 2. We gebruiken deze gegevens om:
  1. om een veilige PIN voor uw gebruik te creëren en om te voorkomen dat andere mensen toegang krijgen tot uw gegevens binnen de website; en
  2. om passende en nauwkeurige content aan jij en uw apparaat te leveren vanaf de website.
 3. Wij verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming zoals hierboven of indien noodzakelijk: (i) om uw vitale belangen te beschermen, (ii) voor de doeleinden van Onze legitieme belangen of die van een derde partij (om met jij te corresponderen of te communiceren; om de juistheid te controleren van gegevens die wij over jij bewaren en om een beter inzicht te krijgen in jij als gebruiker van onze diensten; voor netwerk- en informatiebeveiliging zodat wij stappen kunnen ondernemen om uw informatie te beschermen tegen verlies of beschadiging, diefstal of ongeoorloofde toegang; voor preventie van fraude en andere criminele activiteiten; voor het beheer van vragen, klachten of claims; en voor de vaststelling en verdediging van onze wettelijke rechten); of (iii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.
 4. Om te voldoen aan uw verzoek(en) om uw gehashte afbeeldingen te verwijderen van sociale mediadiensten en andere diensten van de informatiemaatschappij, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met deze diensten die zich buiten het Verenigd Koninkrijk kunnen bevinden. Waar nodig, en bij gebrek aan ontheffingen krachtens artikel 49 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk, stellen wij contractuele controles en procedures in met dergelijke dienstverleners om uw rechten afdoende te beschermen.
 5. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer jij uw toestemming voor de verwerking van gehashte afbeeldingen intrekt, zullen wij uw hashes uit onze systemen wissen en onze partners in de sector opdracht geven dit ook te doen. Houd er echter rekening mee dat wanneer partners in de sector zich bewust worden van een hash die hun beleid schendt, zij zich het recht voorbehouden om door te gaan met het verwijderen van die content.
 6. Meer informatie over hoe lang we informatie bewaren, is te vinden in ons Bewaarbeleid, dat op verzoek verkrijgbaar is.
 7. Wij slaan alle informatie die jij aan ons verstrekt op onze beveiligde servers of op beveiligde servers van onze serviceproviders op.

 

Cookies

 1. Onze website plaatst alleen cookies op uw computer die strikt noodzakelijk zijn om ons in staat te stellen de diensten aan jij te leveren.
 2. Meer specifiek gebruiken wij Google (Re) Captcha in zowel ‘Creëren’ als in ‘Intrekken’ schermen. De link hier beschrijft de cookies.  https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq#does-recaptcha-use-cookies.
 3. Wij gebruiken momenteel ook de ‘IPInfo’ om het IP-adres en de regio van indiening te verkrijgen.  Hun gebruik van cookies en hun privacybeleid worden hier beschreven. https://ipinfo.io/privacy-policy

 

Uw Rechten

 1. Wanneer wij persoonsgegevens over jij verwerken, hebt jij de volgende rechten:
  1. het recht om te worden geïnformeerd over het gebruik of de opslag van uw persoonsgegevens door ons. Deze privacyverklaring informeert jij over ht volgende;
  2. het recht op toegang tot een kopie van de persoonsgegevens die wij over jij bewaren;
  3. het recht om bezwaar te maken tegen direct-marketing door jij hiervoor af te melden;
  4. het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen;
  5. het recht op het wissen van gegevens die wij gebruiken of bewaren en die op jij betrekking hebben;
  6. het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  7. het recht om bezwaar te maken tegen besluiten die op geautomatiseerde wijze worden genomen;
  8. het recht om uw gegevens te laten corrigeren als ze onnauwkeurig of onvolledig zijn.
 2. Houdt jij er rekening mee dat sommige van deze rechten niet absoluut zijn en onderhevig kunnen zijn aan vrijstellingen waarop wij ons kunnen beroepen.

 

Klachten

 1. Wanneer jij bezorgd bent over een aspect van onze verwerking van persoonsgegevens, kunt jij contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt jij hieronder.
 2. Als wij uw bezorgdheid niet weg kunnen nemen, dan hebt jij het recht een klacht in te dienen bij de UK Information Commissioner’s Office.

 

Contact met ons opnemen

Lees deze mededeling zorgvuldig door en neem contact met ons op als jij vragen hebt door een email te sturen naar: privacy@swgfl.org.uk. Of door te schrijven naar:

The Head of Privacy
South West Grid for Learning Trust
Belvedere House
Pynes Hill
Exeter
EX2 5WS

Of door te bellen naar: 0345 601 3203

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en raden jij aan deze regelmatig opnieuw te bekijken. Deze versie van de privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in november 2021.

Menu