អំពី​ពួក​យើង

StopNCII.org ត្រូវបានដំណើរការដោយ Revenge Porn Helpline ដែលជាផ្នែកមួយនៃ SWGfL អង្គការសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិដែលជឿថា មនុស្សគ្រប់រូបគួរទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យា ដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់។.

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2000 អង្គការ SWGfL ធ្វើការជាមួយដៃគូ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីការពារអ្នកគ្រប់គ្នាតាមអ៊ីនធឺណិត។

Revenge Porn HelplineSWGfL - Safe, Secure, Online

អង្គការ Revenge Porn Helpline (RPH) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2015 និងជួយបុគ្គលម្នាក់ៗពីការក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានដោយប្រើរូបភាពស្រើបស្រាលដែលមិនមានការយល់ព្រម។ ចាប់តាំងពីការបង្កើតមក Revenge Porn Helpline បានគាំទ្រជនរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់។ ជាមួយនឹងអត្រានៃការដកចេញលើសពី 90% ពួកគេបានលុបរូបភាពស្រើបស្រាលដែលមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាលើសពី 200,000 សន្លឹកដោយជោគជ័យចេញពីអ៊ីនធឺណិត។

StopNCII.org គឺជាគម្រោងដែលដំណើរការដោយ Revenge Porn Helpline។ វាណែនាំបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតដែលត្រូវបានប្រើដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយមនុស្សពីការក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយការទប់ស្កាត់ការចែករំលែករូបភាពស្រើបស្រាលជាក់លាក់។

ការបណ្តាក់ទុនថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យានេះផ្តល់ឱ្យជនរងគ្រោះនូវឧបករណ៍បង្ការ ដែលអាចជួយពង្រឹងសិទ្ធីអំណាចបន្ថែមទៀតដល់ជនរងគ្រោះនៅពេលអនឡាញ។

ចំពោះស្តីទិញ្ទបួីនងាឥកញNI.orgសូមទាកើឥយ៍ត្រែខំេសចាឥឲេងខ្លួស។